WETTELIJK WAARSCHUWING

Krachtens het bepaalde in artikel 10 van de Spaanse wet 34/2002 van 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, wordt geïnformeerd dat SICONOR IBERIA, S.L. (hierna te noemen, de DIENSTVERLENER) de eigenaar van het domein http://www.verdinia.com is. Eveneens wordt geïnformeerd dat het doel van deze website de online verkoop van producten voor tuinaanleg en –inrichting, zoals kunstgras, planten, vlonders en andere decoratieve elementen, is. Daarom wordt de gebruiker alle nodige informatie, met inbegrip van de overeenkomstige prijzen en de aanduiding of de toepasbare belastingen en verzendkosten al dan niet zijn inbegrepen, en elke andere hiermee verband houdende informatie, ter beschikking gesteld. Krachtens het bepaalde in het genoemde artikel 10 worden de volgende gegevens van de eigenaar vermeld:

I. DOEL VAN DIT DOCUMENT

De DIENSTVERLENER stelt de gebruikers het onderhavige document ter beschikking. Hiermee is het de bedoeling de in de Wet 34/2002, inzake de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, genoemde verplichtingen na te leven en alle gebruikers van de website op de hoogte te brengen van de gebruiksvoorwaarden van deze website.

Iedereen die deze website bezoekt neemt de rol van gebruiker op zich en zegt toe om zich strikt aan de hierin gestelde bepalingen en aan elke andere wettelijke bepaling die van toepassing is te houden en deze na te leven.

De DIENSTVERLENER behoudt zich het recht voor om elk soort informatie dat op de website verschijnt te wijzigen, zonder dat hij verplicht is dit vooraf bekend te maken of de gebruikers over deze verplichtingen op de hoogte te brengen. De publicatie op de website van de DIENSTVERLENER is voldoende.

II. AANSPRAKELIJKHEID

De DIENSTVERLENER onttrekt zich van elke aansprakelijkheid afgeleid van de op zijn website gepubliceerde informatie, mits deze gegevens zijn gemanipuleerd of door een derde buiten de dienstverlener om zijn ingevoerd.

De website van de DIENSTVERLENER kan cookies (kleine informatiebestanden die de provider stuurt naar de computer van degene die de pagina bezoekt) gebruiken om bepaalde functies uit te voeren die noodzakelijk worden geacht voor de juiste werking en weergave van de website. De op de website gebruikte cookies zijn hoe dan ook tijdelijk en hebben als enige doel de latere informatieoverdracht efficiënter te maken en zij verdwijnen na afloop van de sessie van de gebruiker. In geen geval worden cookies gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen. Eveneens wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van het feit dat hij de door het bezoek aan deze of andere websites geproduceerde cookies kan verwijderen via de configuratie van zijn browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome).

Vanaf de website van de klant is het mogelijk dat u naar de inhoud van andere websites wordt geleid. Aangezien de DIENSTVERLENER niet altijd de informatie die door derden op hun websites wordt gepubliceerd kan controleren, neemt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor deze informatie op zich. In ieder geval verklaart de DIENSTVERLENER dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke verwijdering van elke informatie die de nationale of internationale wetgeving, de moraal of openbare orde zou kunnen overtreden. Tevens zal hij de link naar de website onmiddellijk verwijderen en de bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen van de desbetreffende informatie.

De DIENSTVERLENER stelt zich niet aansprakelijk voor de informatie en inhoud op, onder meer maar niet beperkt tot, fora, chats, blogs, opmerkingen, sociale netwerken of elk ander middel dat derden in staat stelt om zelfstandig informatie op de website van de DIENSTVERLENER te publiceren. Echter, krachtens het bepaalde in art. 11 en 16 van de wet inzake diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel stelt de DIENSTVERLENER zich ten dienste van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsmachten, en zal hij actief meewerken aan de verwijdering of, indien noodzakelijk, het blokkeren van alle informatie die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de moraal en openbare orde zou kunnen aantasten of overtreden. Indien de gebruiker van mening is dat er op de website informatie staat die hieronder zou kunnen vallen, wordt hij verzocht om dit onmiddellijk aan de beheerder van de website door te geven.

Deze website is nagekeken en getest op de goede werking ervan. In principe kan de juiste werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, worden gegarandeerd. Desalniettemin sluit de DIENSTVERLENER de mogelijkheid niet uit dat er bepaalde programmafouten bestaan of dat het om redenen van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden onmogelijk is om toegang tot de website te krijgen.

III. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De DIENSTVERLENER verplicht zich om de Spaanse wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens na te leven en garandeert dat hij de gestelde verplichtingen volledig zal nakomen en tevens de veiligheidsmaatregelen zal treffen die in art. 9 van de wet 15/1999, Bescherming Persoonsgegevens en in de ontwikkelingsregeling van de voornoemde wet worden gesteld.

De DIENSTVERLENER stelt de gebruikers het Privacybeleid van het bedrijf ter beschikking en informeert de gebruikers over de volgende aspecten:

IV. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, de editie, compilatie en andere nodige elementen voor de werking ervan, de ontwerpen, logo’s, teksten en/of grafieken, zijn eigendom van de DIENSTVERLENER of van samenwerkende derden, als dit als zodanig wordt vermeld, en hij beschikt indien nodig over de vergunning of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle informatie van de website is naar behoren beschermd door de regelgeving ten aanzien van intellectuele en industriële eigendom en ingeschreven in de overeenkomstige openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor de informatie bestemd was, vereist de totale of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, inzet, distributie en verhandeling ervan in ieder geval van tevoren de schriftelijke toestemming van de DIENSTVERLENER. Gebruik zonder dat de DIENSTVERLENER hiervoor van tevoren zijn toestemming heeft verleend wordt beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo’s, teksten en/of grafieken van iemand anders dan de DIENSTVERLENER, die op zijn website zouden kunnen verschijnen, behoren toe aan de respectieve eigenaars. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor elke mogelijke controverse die ten aanzien hiervan zou kunnen ontstaan. Hoe dan ook heeft de DIENSTVERLENER de uitdrukkelijke toestemming vooraf van de auteurs.

De DIENSTVERLENER erkent ten gunste van de eigenaars hun respectieve industriële en intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent niet dat het noemen van of verschijnen op de website met zich mee brengt dat de DIENSTVERLENER rechten of verantwoordelijkheden hierop heeft, en dat hij deze evenmin steunt, sponsort of aanbeveelt.

Voor opmerkingen over mogelijke schendingen van de intellectuele of industriële eigendomsrechten of over welke informatie dan ook op de website, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@verdinia.com.

V. TOEPASSELIJKE WET EN JURISDICTIE

Voor de oplossing van alle geschillen of kwesties met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop tot ontwikkeling worden gebracht, is de Spaanse wetgeving van toepassing. De partijen onderwerpen zich uitdrukkelijk aan deze wetgeving. Voor de beslissing over alle conflicten die zijn afgeleid van of betrekking hebben op het gebruik van de website zijn de rechtbanken van Barcelona bevoegd.


 
Verdinia. | nicolas@verdinia.com | Tel.: (+34) 692 054 412
| Wettelijke informatie | Sitemap| © Verdinia